ආධුනිකයින් සඳහා පුරාවිද්‍යාව
Chandima AmbanwalaSenarath DissnayakaIshanka MalsiriRasika MuthucumaranaNimal PereraAnuradha Piyadasa

ආධුනිකයින් සඳහා පුරාවිද්‍යාව

'ආධුනිකයින් සඳහා පුරාවිද්‍යාව' පාඨමාලාව පුරාවිද්‍යාව විෂය පිළිබඳ රුචිකත්වයක් සහ ශ්‍රී ලංකාවේ පුරාවිද්‍යාත්මක සහ සංස්කෘතික උරුම පිළිබඳ උනන්දුවක් දක්වන ඒ පිළිබඳ විධිමත් අවබෝධයක් ලබාගැනීමට කැමැත්තක් දක්වන අයවලුන් වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනු ලැබේ. මෙම පාඨමාලාව හරහා විෂයක් වශයෙන්   පුරාවිද්‍යාව හා එහි අන්තර්ගත මූලික සංකල්පත් අවබෝධ කරගැනීමට සලසා දෙන ඉඩකඩ තුළින් පුරාවිද්‍යාව, එහි භාවිතය මෙන් ම ඒ හා සම්බන්ධ සමාජ කථිකාවත පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමට විද්‍යාර්ථියාට හැකියාව ලැබේ.මෙම පාඨමාලාව සම්පත් දායකත්වය පුරාවිද්‍යා කේෂත්‍රයේ වසර ගණනාවක පලපුරුද්දක් ඇති විද්වතුන් පිරිසක් විසින් ලබා දෙනු ලැබේ.